82

عملی اگر کاشتید، عادتی درو خواهید کرد. عادتی اگر کاشتید، اخلاقی درو خواهید کرد. اخلاقی اگر کاشتید، سرنوشتی درو خواهید کرد.

typing
اگر قصد دارید مقاله یا کتاب خود را چاپ کنید حتما باید نکات قبل از چاپ و انتشار کتاب را رعایت کنید. تایپ و حروف‌چینی یکی از اولین مراحل چاپ کتاب می باشد. این مرحله از جمله خدمات قبل از ...
p22_books
هزینه چاپ کتاب، اولین سوالی است که اگر شما یک ناشر یا مولف کتاب باشید و اقدام به چاپ کتاب خود کنید، به ذهنتان خطور خواهد کرد. هزینه ی چاپ کتاب به پارامتر های متفاوتی بستگی دارد. به طور کلی ...
1 7 8 9
توسط
تومان