تازه های نشر دپارتمان آموزشی
my-baby
  کتاب کودک من دپارتمان ادبیات طراح جلد :  فاطمه علی اکبر صفحه آرا و ویراسـتار : مهرداد حقی چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷ شابک: ۹-۳۶-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸ نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است. عنوان و نام پدیدآور: ...
avaarez
  کتاب عوارض مراقبت های درمانی بیمارستانی دپارتمان پزشکی چاپ اول بهار ۱۳۹۸ طراح جلد: علی یار احمدی ویراستار و صفحه آرا: مهرداد حقّی شابک: ۳-۷۰-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸ نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.   فهرست‌نویسی بر ...
توسط
تومان
مشاوره رایگان