نشر متخصصان

درخواست همکاری

در صورت تجربه در هر یک از موارد زیر در رزومه خود درج کنید :
خانم خسروجردی - پشتیبان نشر
خانم هاشمی - مشاوره نشر

سفارش شما ثبت و در حال
هدایت به درگاه پرداخت می باشید.'