کتاب یک جفت چشم قهوه ای

چاپ اول: ۱۳۹۷

طراح جلد : علی یاراحمدی

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

در این کتاب می خوانیم:

می گوید: “آن طور خیره نشو توی چشم های آسمان.. پاییز که شروع می شود، این رحم و مروت سرش نمی شود… یکباره دیدی تو را هم دو نیم کرد!!”می گویم:

“به باران چه آخر؟ هر چه بود زیر سر باد بود. آسمان گناهی نداشت”