کتاب گاو با نگاه خاکستری

دپارتمان ادبیات

    چاپ اول

    بهار ۱۳۹۸

    طراح جلد: علی یار احمدی

    مسئول فنی و صفحه آرا: مهرداد حقّی

    شابک: ۰-۵۵-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

 

عنوان و نام پدیدآور: گاو با نگاه خاکستری / محمدرضا غفاری.

مشخصات نشر : مشهد: متخصصان‏، ۱۳۹۷.

مشخصات ظاهری: قطع رقعی؛ ۱۰۶ص.

فهرست‌نویسی بر اساس اطلاعات فیپا.

موضوع: شعر فارسی- قرن ۱۴ 

Persian poetry – ۲۱st century

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۲گ۱۴۶ف/۸۳۵۵PIR

رده بندی دیویی:۶۲/۱فا۸ 

شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۴۹۳۱۳

 

 

 

در این کتاب می خوانیم:

میرسد شبای تلخ و سراب

میدهد دوای تلخ و شراب

زدم فریاد برگشتن، گفت:

می­ر‌سد روزای تلخ و خراب