کتاب احترام حیوانات در اسلام:

نوشته علی کردائی

در این کتاب می خوانیم:

شاهرگ محیط زیست، همان جنبه حیات آن است، که یکی از نمادهای اصلی آن حیوانات می‌باشند؛ با توجه به اهمیت زنجیره حیوانی و حیاتی محیط زیست، این تحقیق به طور ویژه به بیان حقوق و احترام حیوانات در سیره و سخن رسول رحمت می‌پردازد تا خواننده خردمند دریابد که پیامبر خاتم رسول رحمت است نه خشونت ؛چون پیامبری که این اندازه به حیات حیوان اهمیت بدهد، معلوم است که حیات بشر چه قدر برایش مهم است.