کتاب الهامات شبانه

   دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ: اول

طراح جلد: علی یاراحمدی

صفحه آرا: امیررضا سالخورده

تاریخ چاپ: زمستان ۹۷

شابک: ۴-۲۸-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: یک فنجان شعر / فرزین وزانی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان

مشخصات ظاهری: قطع رقعی –۴۸ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع: شعر فارسی قرن ۱۴

موضوعPersian poetry — 20th century:

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۸ی۲ز/۸۳۶۳PIR

رده بندی دیویی: ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۴۰۹۰۶۸

 

در این کتاب می خوانیم:

این کتاب مجموعه ای است از بـداهه های خیال و یا احساسات آنی من‌ یا حسی که از هم صحبتیِ با ره پیشگانِ کوی عاشقی به پرده ی ذهنِ من خطور کرده و بازتابش از آینه ی ذهنِ عاشق من همین بداهه نویسی هایی است که تقدیم شما بزرگواران می شود ،  سوال اینجاست که چرا بداهه نویسی ؟ من بداهه نویسی را بهترین تمرین برای هر نویسنده، و آن را پلی برای بهتر و بهتر نوشتن می دانم چرا که شما در مدت زمانی کوتاه باید بهترین احساستان و بهترین مهندسیِ کلمات را خلق کنید، شما زمانی که در بداهه نویسی مهارت پیدا کنید بی شک اگر برای یک نوشته یا مطلب وقت بگذارید آن مطلب از لحاظ کیفی می تواند بسیار قدرتمندتر از بداهه های آنی شما باشد، چرا نخستین فنجانِ شعر ؟ چون این کتاب سُخن نخست من با شماست  و اما این تازه آغاز کار است.