کتاب نخستین تالیفات در علوم قرآنی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۴۵۵-۳-۷ :

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: نخستین تألیفات در علوم قرآنی/ بررسی و سیر تکاملی تالیفات علوم قرآنی/ زهرا رمضانی مقدم

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۸۳ صفحه

یادداشت : کتالنامه : ص ۷۴-۷۶؛ همچنین به صورت زیرنویس

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : قرآن کتابشناسی

موضوع : Qur’an — Bibliography

موضوع : قرآن تحقیق

موضوع :Qur’an — Research

موضوع : قرآن علوم قرآنی

موضوع : Qur’an — Qur’anic sciences

رده بندنی کنگره : ۱۳۹۷  ۸ر۵الف/۷۸۳۵Z

رده بندی دیویی :۲۹۷۱۵/۰۱۶

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۴۵۵۱۳

در این کتاب می خوانیم:

ثنا و تشکر بیکران، رحمتگر هدایت گستری که ما را به این راه رهنمون ساخت .

وقتی تاریخ قرآن و دوره هایی راکه نسل بعد از نسل به قرآن گذشته بررسی میکنیم ،درمی یابیم که نص کنونی قرآن ،با وضع موجود اساساً حاصل تلاشهای شیعه است که باید با توجه به نقش ائمه شیعه ، قراءو حفَاظ و هنرمندان شیعه در طول تاریخ نسبت به مصحف باید آن را منسوب به شیعه دانست.