کتاب فلوکستین بیست

نشر متخصصان _ دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یار احمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۳-۹-۹۹۲۳۹-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: 

فلوکستین بیست محمدعلی عرب نژاد خانوکی (عاکف)

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۹۵ صفحه

موضوع : شعرفارسی قرن ۱۴

موضوع :  Persian poetry — 20th century

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۸ف۱۵۲ر/۸۳۵۴PIR

رده بندی دیویی :۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۲۸۶۹۱

در این کتاب می خوانیم:

پاسخ یک معادله هزار مجهولی، برگرفته از قرن‌ها تجربه‌ی دیوانگی، ثابت می‌کند که

آنان که قلبشان فقط برای “عشق” شتاب می گیرد، با نیرویی مانند “فلوکستین بیست” نمی توان از شغل شاعری، منصرفشان کرد؛

و تنها آرامش بخش این‌ها کسیست که:

بیاید؛

باشد

و

بماند