کتاب دخترکی کوچک با قلبی دریایی، کوهی بزرگ شد

دپارتمان ادبیات

طراح جلد: علی یار احمدی

ویراستار و صفحه آرا: مهرداد حقّی

چاپ اول

بهار ۱۳۹۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۲۳۷-۵۶-۷

 

نقل و چاپ نوشته‌ها منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

 

عنوان و نام پدیدآور: دخترکی کوچک با قلبی دریایی، کوهی بزرگ شد

شریفه اتباعی.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان؛ ۱۳۹۸٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی؛ ۵۳ ص.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع: خانواده‌ها

Families

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۳ د ۲ ت / ۸۳۳۴PIR

رده بندی دیویی: ۸۶۲/۸ فا ۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۵۶۵۴۲

 

 

در این کتاب می خوانیم:

هیچ ملیت و نژادی بی‌جوک نیستن

هر ملتی بزرگ باشد جوک هم روش ساخته می‌شود

حالا یک جوکی فقط جنبه شوخی و شادی

یک جوکی جنبه توهین لطفاً این همه متعصب‌های خشک و بی‌منطق و بد اخلاق و شر به پا کن نباشید کمی به افکارتان کمک کنید

دنبال شر و جنگ و جدال نباشید

نمی‌شه گفت فلان شهر… جنگ و تظاهرات

کمی شوخ طبع بی‌تعصب باشید