کتاب هویت های ناشناخته

   دپارتمان ادبیات

نوبت چاپ: اول

تاریخ چاپ: زمستان ۹۷

طراح جلد: علی رخشانی

ویراستار و صفحه آرا: مهرداد حقی

شابک: ۵-۳۴-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور : هویت های ناشناخته– اسحاق امینی نیا

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان

مشخصات ظاهری: قطع رقعی – ۳۳ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع: شعر فارسی قرن ۱۴

موضوع: داستان‌های کوتاه فارسی — قرن ۱۴

رده بندی کنگره ۸۳۳۴۱۳۹۷/م۹۶۳۷ھ۹ PIR

رده بندی دیویی:  ۶۲/۳فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۴۳۰۴۴۲

 

در این کتاب می خوانیم:

بادها نمی وزند و درختان تکان نمی خورند؛ همه جا را سکون فرا گرفته است. پس حرکت کن؛ تا بادها با تو به حرکت درآیند و درختان تکان خورند. جهان را سکون و تکرار جایی نیست. هر آنچه هست، حاصل حرکت است و تکامل؛ پس حرکت کن. حرکت تا بی نهایت متعالی، تا بی‌نهایت متکامل، تا خدا…