کتاب جغدهای لال

دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یاراحمدی

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۲-۸-۹۹۴۵۵-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:  جغدهای لال امین کاس مقدم

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۴۰ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : شعر فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian poetry — 20th century

رده بندنی کنگره : ۱۳۹۷  ۷ج۵الف/۸۳۵۸PIR

رده بندی دیویی :۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۲۸۹۲۸۴

در این کتاب می خوانیم:

درد

 

درد از درون دشت درخت می کارد

از درون من، تو

از درون تو، تبر…تبر…تبر

دست بکش بجای درد، بجای من

درد بکش بجای ما، بجای تیغه تبر

زخم… تمام خاطرات تیغ خورده ماست