کتاب مرد ها هم گریه می کنند

چاپ اول: ۱۳۹۷ شمارگان: ۱۰۰۰

شابک:  ۹۷۸-۶۲۲-۹۹۲۳۹-۱-۷  

طراح جلد :علی یاراحمدی

چاپ، صحافی : چاپخانه قرآن کریم

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام مولف : مردها هم گریه می کنند/دکتر مجید درری رمضانی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع : پالتویی تعداد صفحات : ۲۴

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : داستان های فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian fiction — 20th century

رده بندی کنگره : ۱۳۹۷ ۴م۴ر/۸۳۴۳PIR

‏رده بندی دیویی : ۶۲/۳فا۸

شماره کتابشناسی ملی :۵۱۶۷۰۵۶

در این کتاب می خوانیم:

سرآغاز هر شروع و سه نقطه انتظاری برای ادامه.
و ما غوطه ور، میانِ این دو زندگی را می گذرانیم تا نقطه سرِخط های بعد…