کتاب مدیریار فرهنگی

طراح جلد و صفحه آرا : حمیدرضا خضرائی راد ۰۹۳۵۳۵۲۳۵۱۹

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۹۹-۲۳۹-۳-۱

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور:   مدیر یار فرهنگی؛ کتاب همراه مدیران

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری:  ۱۴۸ص.‏‫: جدول. ‏‫۱۴×۲۱س‌م.

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع :  مدیریت فرهنگی – ایران

موضوع :  Cultural animation – Iran

موضوع :  مدیریت فرهنگی — ایران — برنامه‌ریزی

موضوع :  Cultural animation — Iran – Planning

موضوع :  مدیران فرهنگی—ایران

موضوع :  Cultural animators—Iran

رده بندی کنگره : ‏‫HM۶۲۱‏‫/ن۵۸۵م۴ ۱۳۹۷
رده بندی دیویی :  ۳۰۶/۰۹۵۵

شماره کتابشناسی ملی :  ۵۱۹۷۲۸۳

در این کتاب می خوانیم:

فرهنگ به معنایی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته شامل چند خصوصیت اصلی است:

۱-فرهنگ با حضور افراد شکل می گیرد و تداوم می یابد.

۲-آن چه قبل از هر چیز فرهنگ را می سازد شیوه های فکر،احساس و عمل مشترک بین افراد متعدد است و فرهنگ جامعه لزوما باید بین افراد زیادی مشترک باشد.

۳-شیوه های تفکر،احساس و عمل می تواند کم و بیش رسمی شود و شکل معین و خاصی به خود بگیرد.

۴-فرهنگ ناشی از اشکال و سازوکارهای فرآیند یادگیری است؛حتی برخی فرهنگ را تمامی آن چه که یک فرد باید برای زندگی در جامعه فراگیرد،تعریف کرده اند.