کتاب کودک من

دپارتمان ادبیات

طراح جلد :  فاطمه علی اکبر

صفحه آرا و ویراسـتار : مهرداد حقی

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷

شابک: ۹-۳۶-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: کودک من: راهنمای کاربردی تربیت کودک/ دنیا برزویی.

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: ‏‏‫۴۸ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : کودکان – سرپرستی – جنبه‌های روان‌شناسی.

موضوع Child Rearing :

رده بندنی کنگره : ‏‫HQ۷۶۹‏‏‫‫‏‫/ب۴ک۹ ۱۳۹۷ ‏‫

رده بندی دیویی : ۱/۶۴۹

شماره کتابشناسی ملی :  ۵۴۳۱۹۰۱

در این کتاب می خوانیم:

تربیت صحیح کودک امر بسیار مهمی است که انجام آن مستلزم شناخت صحیح ویژگی‌های رشد و بحران‌هایی  که در هر مرحله از دوران کودکی پدیدار می‌گردد و به طبع آن آگاهی و شناخت والدین برای گذر از این بحران بسیار حائز اهمیت می‌باشد.