کتاب نفس

دپارتمان ادبیات

طراح جلد :  علی یاراحمدی

صفحه آرا و ویراسـتار : امیررضا سالخورده

چاپ اول: بهار ۱۳۹۸

شابک: ۷-۶۹-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

در این کتاب می خوانیم:

رنگ خون

ز دوری ات توان از دل عاشقت رفته

رنگ خون از همه گل­های شقایق رفته

تو نباشی زندگی عین خزان است مرا

بی تو دلبر بودنم از فهرست علایق رفته