کتاب رژیم موفقیت

چاپ اول: ۱۳۹۷

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۲۳۷-۱۱-۶

شمارگان : ۵۰۰ جلد

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: رژیم موفقیت رضا مرکبی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: قطع رقعی ۶۴ صفحه

وضعیت فهرست نویسی: فیپا.

موضوع : موفقیت

موضوع : Success

موضوع : نگرش (روان‌شناسی) — تغییر

موضوع :  Attitude change

رده بندنی کنگره :  ۱۳۹۷  ۴۷م۸م/۶۳۷BF

رده بندی دیویی :۱/۱۵۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۱۱۱۱۷

 

در این کتاب می خوانیم:

با یک گل بهار میشه !

تا به امروز و این لحظه که شروع به نوشتن این کتاب کرده ام ۲۷ سال از خدا عمر گرفته ام.

دو بار در زندگی متولد شدم.

بار اول آمدنم به این دنیا بود و باردوم چرا به این دنیا آمدن و تغییر نگرش هایم.

بعد از سال ها زندگی فهمیدم که زندگی کردن با زنده بودن؛ بسیار بسیار متفاوت است.

بین فهمیدن تا درک کردن فاصله زیادی است .یک کودک جمله ی “بخاری جیز است” را فقط می تواند بفهمد ولی زمانی به درک کلمه ی”جیز” می رسد که برود و به بخاری دست بزند.