کتاب رویای ناخوانده

دپارتمان ادبیات

چاپ اول : ۱۳۹۷

شابک : ۱-۰۳-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور :  رویای ناخوانده مریم علیزاده

مشخصات نشر : مشهد : انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری : قطع رقعی ۹۷  صفحه

موضوع : داستان های فارسی قرن ۱۴

موضوع : Persian fiction — 20th century

رده بندی کنگره :۱۳۹۷ ۹ر۸۸۱۵ل/۸۳۵۴PIR

رده بندی دیویی : ۶۲/۳ فا ۸

شماره کتابشناسی ملی : ۵۳۴۲۸۸۸