کتاب زن

دپارتمان ادبیات

طراح جلد : علی یاراحمدی

ویراسـتار : مهرداد حقی

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷٫

شابک:  ۱-۳۲-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

عنوان و نام پدیدآور: زن/ زهرا علی آبادی

مشخصات نشر: مشهد: انتشارات متخصصان، ۱۳۹۷٫

مشخصات ظاهری: ‏‏‫۸۰ ص.؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س‌م.

در این کتاب می خوانیم:

دست‌های پدرم

خطوطی که مسابقه گذاشته اند

داس که با خطوط همدرد می شود

گلوی گندم ها را میفشارد

آفتابی که رحم ندارد

و

انسانی که سکوت کرده است…