کتاب یلداتر از یلدا

دپارتمان ادبیات

چاپ اول

بهار ۱۳۹۸

طراح جلد: علی یار احمدی

صفحه‌ آرا: مهرداد حقّی

شابک: ۵-۶۳-۶۲۳۷-۶۲۲-۹۷۸

 نقل و چاپ نوشته‌ها‌ منوط به اجازه رسمی از ناشر است.

 عنوان و نام پدیدآور: یلدا‌تر از یلدا/محمد‌جواد بوستانی

مشخصات نشر : مشهد: مشهد: متخصصان، ۱۳۹۸. 

مشخصات ظاهری: قطع رقعی؛ ص؛ ۵/۱۴×۵/۲۱ س.م.

وضعیت فهرست‌نویسی: فیپا.

موضوع: شعر فارسی- قرن ۱۴

Persian poetry – ۲۱st century

رده بندی کنگره: ۱۳۹۷ ۵۵ی۵و/ ۸۳۳۶ PIR

رده بندی دیویی: ۶۲/۱فا۸

شماره کتابشناسی ملی: ۵۵۹۱۱۸۷ 

 

در این کتاب می خوانیم:

سرآغاز هر شروع و سه نقطه انتظاری برای ادامه.
و ما غوطه ور، میانِ این دو زندگی را می گذرانیم تا نقطه سرِخط های بعد…